Gratis Verzending! Dezelfde dag verzonden! | Voor 16:00 besteld = Vandaag verzonden.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lotus Art en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Lotus Art en de klant.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de klant wordt door Lotus Art uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst.

1.3 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Lotus Art zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.4 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.5 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke produkt- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 – Het aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. In ieder geval het door Lotus Art gedane aanbod, zolang de voorraad strekt.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Lotus Art gebruik maakt van afbeeldingen dan benaderen deze de werkelijkheid zoveel mogelijk.

2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;

de wijze waarop de klant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, evenals de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

de gedragscodes waaraan Lotus Art zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lotus Art onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lotus Art passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Lotus Art daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4 Lotus Art kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Lotus Art op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden zonder verdergaande uitleg of motivering.

3.5 Lotus Art zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres (op afspraak) van de vestiging van Lotus Art waar de klant met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding betreffende het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;

de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

de in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Lotus Art deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

Artikel 4 – Herroepingsrecht bij levering van producten

4.1 Bij de aankoop van producten heeft een consument klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.

4.2 Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het produkt wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het produkt met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Lotus Art retourneren, conform de door Lotus Art verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5 – Herroepingrecht bij levering van diensten

5.1 Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

5.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door Lotus Art bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

6.1 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugbezorging en/of ophalen door Lotus Art voor zijn rekening.

6.2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Lotus Art dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

6.3 Indien de koop geen consumentenkoop betreft is het herroepingsrecht niet van tepassing.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingrecht

7.1 Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Lotus Art alleen worden uitgesloten indien Lotus Art dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door Lotus Art tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Lotus Art geen invloed heeft;

7.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

7.4 Indien de klant geen consument is, is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Artikel 8 – De prijs

8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

8.2 In afwijking van het vorige lid kan Lotus Art producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Lotus Art geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

8.3 Lotus Art is gerechtigd om gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijs, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex “Alle huishoudens”), vermeerderd met ten hoogste 15 procent. Lotus Art is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.

8.4 Buiten de gevallen genoemd in artikel 8.2 en 8.3 is Lotus Art tevens gerechtigd de prijzen voor haar diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door Lotus Art te maken kosten voordoet. Lotus Art meldt deze prijsverhoging uiterlijk één maand voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat. Indien de klant een consument is, heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen indien de prijsverhoging binnen de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt doorgevoerd.

8.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

9.1 Lotus Art staat er voor in dat de produkten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Een door Lotus Art, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Lotus Art jegens Lotus Art kan doen gelden op grond van de wet.

9.3 Door een natuurlijk proces kan hout na verloop van tijd scheuren gaan vertonen. Zodoende geeft Lotus Art in het bijzonder geen garantie op houten producten.

9.4 Door extreme blootstelling aan vocht e/o tempertaturen ver onder -0C kan een natuurlijk produkt scheuren, barsten of breken.

9.5 Door langdurige blootstelling aan licht kunnen natuurlijke kleuren beschadigen e/o veranderen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

10.1 Lotus Art zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Lotus Art kenbaar heeft gemaakt.

10.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Lotus Art geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

10.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Lotus Art het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.5 Indien levering van een besteld produkt onmogelijk blijkt te zijn, zal Lotus Art zich inspannen om een vervangend produkt beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende produkten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van Lotus Art.

10.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Lotus Art, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten die retour worden gezonden berusten tot het moment van bezorging aan Lotus Art bij de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.8 Indien producten tijdens het transport schade hebben opgelopen dient de Klant dit onverwijld binnen twee dagen aan Lotus Art te melden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het produkt door of namens de klant.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan of bij aflevering van het goed (met een minimum aanbetaling van 10% bij bestelling)

11.2 Bij de verkoop van produkten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

11.3 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lotus Art te melden.

11.4 In geval van wanbetaling van de klant heeft Lotus Art behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

11.5 Lotus Art blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken aan de cliënt, voor zover individualiseerbaar, totdat de cliënt alle vorderingen van Lotus Art, die de tegenprestatie vormen van geleverde zaken en/of diensten, heeft voldaan. Zolang de zaken nog eigendom zijn van Lotus Art, is Lotus Art bij niet-nakoming door de cliënt van een door hem uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, te allen tijde gerechtigd zich opnieuw het bezit te verschaffen van deze zaken, waar deze zich ook bevinden. Cliënt verleent daaraan in dat geval zijn volledige medewerking hetgeen partijen reeds nu voor alsdan overeenkomen.
11.6 De goederenrechtelijke gevolgen van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud door Lotus Art worden beheerst door Nederlands Recht, tenzij het recht van de staat van bestemming bij voor uitvoer bestemde zaken voor Lotus Art gunstiger bepalingen bevat dan het Nederlands Recht. Alsdan kan Lotus Art toepassing verlangen van het recht van de staat van bestemming, zulks geheel ter keuze van Lotus Art.
11.7 Lotus Art is gerechtigd de zaken waarvan zij zich opnieuw het bezit heeft verschaft, hetzij onder beheer te houden totdat de cliënt al zijn vorderingen heeft betaald, hetzij deze aan derden te verkopen, in welke geval de netto-opbrengst -voor zover het zaken betreffen in mindering strekt op de vorderingen van Lotus Art die nog voldaan moeten worden door de cliënt.

11.8 In geval de cliënt in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is de cliënt tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd bij inschakeling van een rechtsbijstandverlener door Lotus Art. Deze incassokosten worden berekend volgens het met deze rechtsbijstandverlener overeengekomen (incasso) tarief, gebaseerd op de richtlijnen zoals gebruikelijk gehanteerd door de in Nederland gevestigde rechtbanken, met een minimum van € 250,00. Daarnaast draagt de cliënt de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van betaling indien daartoe door Lotus Art wordt overgegaan.

Artikel 12 – Klachtenregeling

12.1 Lotus Art beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Lotus Art, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

12.3 Bij Lotus Art ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lotus Art binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op deze algemene voorwaarde alsook op de overeenkomst en de (rechts)verhouding tussen Lotus Art en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Utrecht, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet of Lotus Art er voor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.